Vol. 43 No. 1 (2021): Experimental Oncology

Original contributions

 • Comparative study of biochemical and morphological parameters in rats with Walker 256 and Walker 256/DOX carcinosarcoma

  L.A. Yushko, V.V. Sarnatskaya, L.A. Sakhno, N.V. Hudenko, L.M. Paziuk, V.N. Maslenny, V. O. Melnyk, V.G. Nikolaev
  21-25
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15636
 • Macrophage polarization in dynamics of Lewis lung carcinoma growth and metastasis

  A.V. Chumak, N.I. Fedosova, N.L. Cheremshenko, T.V. Symchych, I.M. Voyeykova, V.F. Chekhun
  15-20
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15829
 • Significance of expression of tumor-associated microRNA-21 and -375 for predicting the course of cancer of oral cavity

  О.V. Kravets, O.V. Burtyn, T.V. Borikun, T.V. Zadvornyi, T.M. Yalovenko, O.O. Kolesnik
  36-40
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15884
 • Changes in expression of TLR-4, TGF-β, INF-γ, TNF-α in cultured T24/83 cells of invasive bladder cancer treated with cisplatin and/or polyphenolic adjuvant melanin

  P.G. Yakovlev, O.I. Gorbach, N.M. Khranovska, A.V. Beliayeva, O.V. Skachkova, T.D. Skaterna, L.G. Kalachniuk, L.I. Ostapchenko, L.V. Garmanchuk
  7-14
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15739
 • Emergency oncology admissions during COVID-19 pandemic: a major institution experience from Saudi Arabia

  O. Elemam, E. Tashkandi, S. Abdelkhalek, I. Shalaby, R. Baraka
  31-35
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15964
 • Prevalence of BRCA1 and BRCA2 genes promoter hypermethylation in breast cancer tissue

  O.E. Lobanova, Z.I. Rossokha, N.L. Medvedieva, V.E. Cheshuk, R.I. Vereshchako, V.O. Vershyhora, L.Ye. Fishchuk, L.M. Zakhartseva, N.G. Gorovenko
  56-60
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15703
 • ROS production by circulating phagocytes and Guerin carcinoma resistance to cisplatin

  I.V. Prokhorova, O.I. Gorbach, Yu.R. Yakshibaeva, N.А. Shliakhtova, G.I. Solyanik
  26-30
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15938
 • New germline mutations in BRCA1, ATM, MUTYH, and RAD51D genes in Tuvans early-onset breast cancer patients

  P. Gervas, A. Molokov, A. Ivanova, Ye. Panferova, A. Kiselev, A. Chernyshova, E. Choynzonov, L. Pisareva, N. Cherdyntseva
  52-55
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15587
 • Erythropoietin as an independent prognostic factor in myelodysplastic syndromes

  O. Boyko, M. Simonova, N. Knysh, O. Danysh, Y. Vygovska, Z. Masliak
  41-45
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15914
 • A non-coding cancer mutation disrupting an HNF4α binding motif affects an enhancer regulating genes associated to the progression of liver cancer

  M. Cavalli, K. Diamanti, G. Pan, M.J. Dabrowski, J. Komorowski, C. Wadelius
  2-6
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15925
 • Experience with the use of HIPEC in advanced serous ovarian cancer after complete and optimal cytoreduction

  N.P. Tsip, V.I. Kopetskiy, Yu.O. Polentsov, M.Yu. Yegorov, G.O. Vakulenko, V.S. Svintsitskiy
  67-72
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15984
 • Therapeutic results and prognostic factors of stage III NSCLC: a population-based study in Tunisia

  K. Hergebue, N. Mejri, Y. Berrazega, H. Rachdi, H. El Benna, S. Labidi, H. Boussen
  61-66
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15787
 • Ornithine decarboxylase activity in prostate cancer

  O.А. Samoylenko, E.O. Stakhovsky, Y.V. Vitruk, V.O. Shlyakhovenko
  46-51
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.16011

Short communications

Point of view

 • EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR THE USE OF OFF-LABEL DRUGS IN ONCOLOGY

  S.M. Drogovoz, V.I. Starikov, L.B. Ivantsyk, K.G. Shchokina
  1-5
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15583
 • Immunodeficiency-associated lymphoproliferative disorders and lymphoid neoplasms in post-COVID-19 pandemic era

  D.F. Gluzman, M.P. Zavelevich, A.A. Philchenkov, S.V. Koval, T.O. Bezhenar
  87-91
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15795

Case report

 • An uncommon case of vulvar cancer metastatic to breast

  M. Moreno, G.N. Matschinski, I. Czarnobai, A. de Oliveira, T.C. Boff
  92-95
  DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15843

Methods and techniques