Keyword :   vascular endothelial growth factor

Role of vascular endothelial growth factor in non‑small cell lung cancer pathogenesis
Authors :Krupnova E.V. Shapetska M.N. Mikhalenko E.P. Chebotaryova N.V.... Vol. 37, No. 3 / Views: 443
THE LEVEL OF PLATELET AGGREGATION INDUCED BY AN ARACHIDONIC ACID AND METASTASIS IN MICE WIТН CARCINOMA 3LL
Authors :Yatsenko S.M. Lisnyak I.O. Semenyaka V.I. Koshel K.V.... Vol. 24, No. 3 / Views: 58
THE DEPENDENCE OF VEGF LEVEL FROM CHARACTERISTICS OF 3LL CARCINOMA DEVELOPMENT IN C57BL6 MICE
Authors :Lisniyak I.A. Vinnitsky V.B. Vol. 24, No. 1 / Views: 28
Vascular endothelial growth factor exression in uterine cervical cancer: correlation with clinicopathologic characteristics and survival
Authors :Goncharuk I.V. Vorobjova L.I. Lukyanova N.Yu. Chekhun V.F. Vol. 31, No. 3 / Views: 66