Keyword :   phenotype of tumor

Clinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumorsClinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors
Authors :Tkalia I.G. Vorobyova L.I. Svintsitsky V.S. Nespryadko S.V.... Vol. 36, No. 2 / Views: 657