Keyword :   p53 gene

MUTATIONAL HOTSPOTS IN THE P53 GENE REVEALED BY CLASSIFICATION ANALYSIS
Authors :Glazko G.V. Rogozin I.B. Glazko V.I. Vol. 24, No. 1 / Views: 66