Keyword :   melphalan

2297_01Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity
Authors :Shevchuk O.O. Bodnar Ya.Ya. Bardakhivskaya K.I. Datsko T.V.... Vol. 38, No. 3 / Views: 285
Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor
Authors :Shevchuk O.O. Posokhova К.А. Todor I.N. Lukianova N.Yu.*... Vol. 37, No. 2 / Views: 339