Keyword :   Lewis lung carcinoma LLC/R9

Effect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinomaEffect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinoma
Authors :Sarnatskaya V.V. Nikolaev V.G. Yushko L.A. Paziuk L.M.... Vol. 37, No. 4 / Views: 281