Keyword :   hidden chromosomal instability

The study of chromosomal instability in patients with endometrial cancerThe study of chromosomal instability in patients with endometrial cancer
Authors :Nesina I.P. Iurchenko N.P. Nespryadko S.V. Buchynska L.G. Vol. 36, No. 3 / Views: 904