Keyword :   bacterial DNA

ANTICANCER AND IMMUNOSTIMULATORY EFFECTS OF NUCLEOPROTEIN FRACTION OF BACILLUS SUBTILIS 7025 CULTURE MEDIUM FILTRATE
Authors :Shlyakhovenko V.O.* Olishevsky S.V. Kozak V.V. Yanish Y.V.... Vol. 25, No. 2 / Views: 322