Keyword :   apoptosi

Hypoxia enhances antitumor activity of dichloroacetateHypoxia enhances antitumor activity of dichloroacetate
Authors :Kolesnik D.L. Pyaskovskaya O.N. Boichuk I.V. Solyanik G.I. Vol. 36, No. 4 / Views: 685