[1]
V. CHESHUK, M. ANIKUSKO, V. KOZINA, V. ULISHCHENKO, and M. MALEC, “VIRGINAL RECURRENT GIGANTOMASTIA (BREAST HYPERTROPHY). A CASE REPORT”, Exp. oncol., vol. 46, no. 1, pp. 73–76, May 2024.