[1]
N. KHRANOVSKA, O. SKACHKOVA, O. GORBACH, I. SEMCHUK, Y. SHVETS, and I. KOMAROV, “ANTICANCER IMMUNOGENIC POTENTIAL OF ONCOLYTIC PEPTIDES: RECENT ADVANCES AND NEW PROSPECTS”, Exp. oncol., vol. 46, no. 1, pp. 3–12, May 2024.