Prokhorova, I.V., O.I. Gorbach, Yu.R. Yakshibaeva, Shliakhtova N.А., and G.I. Solyanik. 2023. “ROS Production by Circulating Phagocytes and Guerin Carcinoma Resistance to Cisplatin”. Experimental Oncology 43 (1):26-30. https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15938.