KHRANOVSKA, N., O. SKACHKOVA, O. GORBACH, I. SEMCHUK, Yu. SHVETS, and I. KOMAROV. 2024. “ANTICANCER IMMUNOGENIC POTENTIAL OF ONCOLYTIC PEPTIDES: RECENT ADVANCES AND NEW PROSPECTS”. Experimental Oncology 46 (1):3-12. https://doi.org/10.15407/exp-oncology.2024.01.003.