CHESHUK, V., ANIKUSKO, M., KOZINA, V., ULISHCHENKO, V., & MALEC, M. (2024). VIRGINAL RECURRENT GIGANTOMASTIA (BREAST HYPERTROPHY). A CASE REPORT. Experimental Oncology, 46(1), 73–76. https://doi.org/10.15407/exp-oncology.2024.01.073