KHRANOVSKA, N., SKACHKOVA, O., GORBACH, O., SEMCHUK, I., SHVETS, Y., & KOMAROV, I. (2024). ANTICANCER IMMUNOGENIC POTENTIAL OF ONCOLYTIC PEPTIDES: RECENT ADVANCES AND NEW PROSPECTS. Experimental Oncology, 46(1), 3–12. https://doi.org/10.15407/exp-oncology.2024.01.003