(1)
CHESHUK, V.; ANIKUSKO, M.; KOZINA, V.; ULISHCHENKO, V.; MALEC, M. VIRGINAL RECURRENT GIGANTOMASTIA (BREAST HYPERTROPHY). A CASE REPORT. Exp. oncol. 2024, 46, 73-76.