(1)
KHRANOVSKA, N.; SKACHKOVA, O.; GORBACH, O.; SEMCHUK, I.; SHVETS, Y.; KOMAROV, I. ANTICANCER IMMUNOGENIC POTENTIAL OF ONCOLYTIC PEPTIDES: RECENT ADVANCES AND NEW PROSPECTS. Exp. oncol. 2024, 46, 3-12.