Author :   Zinkovych I.

The influence of 5-fluorouracil on activity of thymidine phosphorylase in gastric adenocarcinoma and normal adjacent tissue
Authors :Stashkevych M. Khomutov E. Dumanskiy Y. Matviyenko A.... Vol. 36, No. 4 / Views: 292