Author :   Zhylchuk V.

9467Impact of stromal cell components of tumor microenvironment on epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells
Authors :Bezdenezhnykh N. Semesiuk N. Lykhova O. Zhylchuk V.... Vol. 36, No. 2 / Views: 1259