Author :   Yurchenko O.V.

547823523Metformin enhances antitumor action of sodium dichloroacetate against glioma C6
Authors :Kolesnik D.L.* Pyaskovskaya O.N. Yurchenko O.V. Solyanik G.I. Date: 2019-06-26 / Views: 830