Author :   Yanish Y.V.

IMMUNOSTIMULATORY CpG DNA IN CANCER VACCINOTHERAPY
Authors :Olishevsky S.V. Kozak V.V. Yanish Y.V. Shlyakhovenko V.O.* Vol. 25, No. 2 / Views: 85
ANTICANCER AND IMMUNOSTIMULATORY EFFECTS OF NUCLEOPROTEIN FRACTION OF BACILLUS SUBTILIS 7025 CULTURE MEDIUM FILTRATE
Authors :Shlyakhovenko V.O.* Olishevsky S.V. Kozak V.V. Yanish Y.V.... Vol. 25, No. 2 / Views: 322