Author :   Vynnyk N.I.

34634634534534534Clinicomorphological observation of refractory hepatoblastoma: a case report
Authors :Filenko B.M.* Starchenko I.I. Royko N.V. Vynnyk N.I.... Date: 2020-09-25 / Views: 259
2546_330The observation of congenital retroperitoneal large size neuroblastoma
Authors :Starchenko I.I. Dyachenko L.V. Prylutskyi О.K. Vynnyk N.I.... Date: 2019-06-27 / Views: 428