Author :   Chekulayev Vladimir A.

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE EFFICIENCY OF PHOTODESTRUCTION OF EHRLICH ASCITES CARCINOMA CELLS SENSITIZED BY HEMATOPORPHYRIN DERIVATIVE
Authors :Chekulayeva Lyudmila V. Shevchuk Igor N. Chekulayev Vladimir A. Vol. 26, No. 2 / Views: 49