Author :   Vitruk Y.V.

97273589235Ornithine decarboxylase activity in prostate cancer
Authors :Samoylenko О.А. Stakhovsky E.O. Vitruk Y.V. Shlyakhovenko V.O.* Date: 2021-03-30 / Views: 323
444421Expression of cancer-associated genes in prostate tumors
Authors :Rosenberg E.E.*`** Gerashchenko G.V. * Hryshchenko N.V. Mevs L.V.... Vol. 39, No. 2 / Views: 879