Author :   Domenyuk V.P.

INTERLEUKIN-6 –174G/C polymorphism in breast cancer and uterine leiomyoma patients: apopulation-based case control study
Authors :Litovkin K.V. Domenyuk V.P. Bubnov V.V. Zaporozhan V.N. 4 / Views: 140