Author :   Semenova V.M.

89823423535TGF-β1 expression by glioma C6 cells in vitro
Authors :Liubich L.D.* Kovalevska L. M. Lisyany M.I. Semenova V.M.... Date: 2017-12-27 / Views: 250
PATTERNS OF EXPRESSION OF TSC-22 PROTEIN IN ASTROCYTIC GLIOMAS
Authors :Shostak K.O. Dmitrenko V.V. Vudmaska M.I. Naidenov V.G.... Vol. 27, No. 4 / Views: 78