Author :   Lupan V.G.

G.V. BONDAR
Authors :Zavelevich I.A. Smirnova M.P. Kishinskaya E.G. Lupan V.G. Butenko Z.A. 1 / Views: 77
ALTERATIONS OF MYC FAMILY GENES INDUCED BY ETOPOSIDE IN B- AND T- MALIGNANT LYMPHOID HUMAN CELLS
Authors :Zavelevich I.A. Smirnova M.P. Kishinskaya E.G. Lupan V.G. Butenko Z.A. Vol. 24, No. 1 / Views: 40