Author :   Korotich V.G.

Enterosorption as a method to decrease the systemic toxicity of cisplatin
Authors :Yurchenko O.V. Sakhno L.A.* Korotich V.G. Maslenny V.N.... Vol. 35, No. 1 / Views: 868
THE STUDY OF POSSIBILITY TO ELEVATE ANTITUMOR ACTIVITY AND DECREASE OF SYSTEMIC TOXIC EFFECTS OF CISPLATIN BY ITS BINDING WITH DELIGANDED ALBUMIN
Authors :Sakhno L.A.* Sarnatskaya V.V. Yushko L.A. Melnikov O.R.... Vol. 28, No. 4 / Views: 91