Author :   Savitskaya T.V.

Characteristic of HLA-genotype in children with all and AML
Authors :Takun K. Savitskaya T.V. Aleinikova O.V. Vol. 35, No. 2 / Views: 70
TELOMERASE ACTIVITY AND TELOMERE LENGTH IN MALIGNANT CELLS OF CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Authors :Kustanovich A.M. Savitskaya T.V. Potapnev M.P. Vol. 25, No. 1 / Views: 155