Author :   Stegantseva M.V.*

8273895728935Conjugation of new DNA vaccine with polyethylenimine induces cellular immune response and tumor regression in neuroblastoma mouse model
Authors :Stegantseva M.V.* Shinkevich V.A. Tumar E.M. Meleshko A.N. Date: 2020-06-25 / Views: 378