Author :   Podolskaya S.V.

Subject index to volume 31 (2009)
Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... 4 / Views: 56
Authors index to volume 31 (2009)
Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... 4 / Views: 38

Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... Vol. 31, No. 4 / Views: 16
Instructions to authors
Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... 4 / Views: 203
Acknowledgement
Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... 4 / Views: 28

Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... Vol. 31, No. 4 / Views: 23
Breast cancer immunohistochemical features in young Women with BRCA1/2 mutations
Authors :Zakhartseva L.M. Gorovenko N.G. Podolskaya S.V. Anikusko N.F.... Vol. 31, No. 3 / Views: 107