Author :   llnitskaya S.I.

1105Depressive-like psychoemotional state versus acute stresses enhances Lewis lung carcinoma metastasis in C57BL/6J mice
Authors :Amikishieva A.V. llnitskaya S.I. Nikolin V.P. Popova N.A.... Vol. 33, No. 4 / Views: 564
Effect of Vasopressin V1b Receptor Antagonist, SSR149415, on Anxiety-Like Behavior and Lewis Lung Carcinoma Metastasis in Mice
Authors :Amikishieva A.V. llnitskaya S.I. Nikolin V.P. Popova N.A. Vol. 33, No. 3 / Views: 299