Author :   Reznikova V.V.

Scientific-practical and legal problems of implementation of the personalized medicine
Authors :Bezdieniezhnykh N.O.* Reznikova V.V. Rossylna O.V. Vol. 39, No. 3 / Views: 239