Author :   Nikolaeva V.V.

Enterosorption as a method to decrease the systemic toxicity of cisplatin
Authors :Yurchenko O.V. Sakhno L.A.* Korotich V.G. Maslenny V.N.... Vol. 35, No. 1 / Views: 868