Author :   Lubchenko Natalia V.

IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF S6K1 AND S6K2 EXPRESSION IN ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMAS
Authors :Lyzogubov Valeriy V. Lytvyn Dmytro I. Dudchenko Taras M. Lubchenko Natalia V.... Vol. 26, No. 4 / Views: 81