Author :   Smelyanskaya M.V.

DETECTION OF HERPES VIRUS TYPE 1 ANTIGEN IN LYMPHOCYTES AND TUMOR TISSUE OF PATIENTS WITH CANCER OF UTERUS
Authors :Martynov A.V. Shmat’ko Yu.V. Smelyanskaya M.V. Peremot S.D.... Vol. 24, No. 2 / Views: 58