Author :   Lukashevich V.S.

Modifying effects of lactoferrin in vitro on molecular phenotype of human breast cancer cells
Authors :Chekhun V.F. Zalutskii I.V. Naleskina L.A. Lukianova N.Yu.*... Vol. 37, No. 3 / Views: 647