Author :   Litviakov N.V.

44421Genome-wide association study of loss of heterozygosity and metastasis-free survival in breast cancer patients
Authors :Deryusheva I.V. Tsyganov M. Garbukov E.Y. Ibragimova M.K.... Vol. 39, No. 2 / Views: 616
2340_01Circulating tumor cells in breast cancer: functional heterogeneity, pathogenetic and clinical aspects
Authors :Cherdyntseva N.V. Litviakov N.V. Denisov E.V.* Gervas P.A.... Vol. 39, No. 1 / Views: 1736
Comprehensive meta-analytical summary on human papillomavirus association with head and neck cancer
Authors :Bychkov V.A.* Nikitina E.G. Ibragimova M.K. Kaigorodova E.V.... Vol. 38, No. 2 / Views: 1023
The phenomenon of multi-drug resistance in the treatment of malignant tumorsThe phenomenon of multi-drug resistance in the treatment of malignant tumors
Authors :Vtorushin S.V. Khristenko K.Y. Zavyalova M.V. Perelmuter V.M.... Vol. 36, No. 3 / Views: 999