Author :   Khristenko K.Y.

The phenomenon of multi-drug resistance in the treatment of malignant tumorsThe phenomenon of multi-drug resistance in the treatment of malignant tumors
Authors :Vtorushin S.V. Khristenko K.Y. Zavyalova M.V. Perelmuter V.M.... Vol. 36, No. 3 / Views: 1089