Author :   Pilipenko G.V.

Molecular characterization of Ph-negative myeloproliferative neoplasms in Ukraine
Authors :Mishcheniuk O.Y. Kostukevich O.M. Dmytrenko I.V. Sholoyko V.V.... Vol. 35, No.3 / Views: 572
IGHV3-21 gene expression in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia in Ukraine
Authors :Abramenko I. Bilous N.I. Kryachok I. Filonenko I.... Vol. 29, No. 3 / Views: 154