Author :   Deryusheva I.V.

44421Genome-wide association study of loss of heterozygosity and metastasis-free survival in breast cancer patients
Authors :Deryusheva I.V. Tsyganov M. Garbukov E.Y. Ibragimova M.K.... Vol. 39, No. 2 / Views: 629