Author :   Bardakhivskaya K.I.

8923758927381Adsorptive therapy as a modificator for tumor-host interaction
Authors :Sakhno L.A.* Sarnatskaya V.V. Yushko L.A. Snezhkova E.A.... Date: 2019-09-30 / Views: 261
2297_01Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity
Authors :Shevchuk O.O. Bodnar Ya.Ya. Bardakhivskaya K.I. Datsko T.V.... Vol. 38, No. 3 / Views: 335
The influence of enterosorption on some haematological and biochemical indices of the normal rats after single injection of melphalanThe influence of enterosorption on some haematological and biochemical indices of the normal rats after single injection of melphalan
Authors :Shevchuk O.O. Posokhova К.А. Sidorenko A.S. Bardakhivskaya K.I.... Vol. 36, No. 2 / Views: 410
Enterosorption as a method to decrease the systemic toxicity of cisplatin
Authors :Yurchenko O.V. Sakhno L.A.* Korotich V.G. Maslenny V.N.... Vol. 35, No. 1 / Views: 868