Organization :   Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 01033, Ukraine

2508Bladder sparing surgery in high-grade bladder cancer
Authors :Yakovlev P.G.* Klyushin D.A. Vereshchako R.I. Date: 2019-06-27 / Views: 654
Scientific-practical and legal problems of implementation of the personalized medicine
Authors :Bezdieniezhnykh N.O.* Reznikova V.V. Rossylna O.V. Vol. 39, No. 3 / Views: 241