Organization :   SI “Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhya 69040, Ukraine