Organization :   R.Y. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, NAS of Ukraine, Kyiv 03022, Ukraine

2297_01Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity
Authors :Shevchuk O.O. Bodnar Ya.Ya. Bardakhivskaya K.I. Datsko T.V.... Vol. 38, No. 3 / Views: 285