Organization :   Pirogov National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Vinnitsa 21018, Ukraine