Organization :   O.O.Bogomoletz National Medical University, Kyiv 01601, Ukraine

The influence of 5-fluorouracil on activity of thymidine phosphorylase in gastric adenocarcinoma and normal adjacent tissue
Authors :Stashkevych M. Khomutov E. Dumanskiy Y. Matviyenko A.... Vol. 36, No. 4 / Views: 292