Organization :   National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Skovorody 2, Kyiv 04070, Ukraine