Organization :   Institute of Cell Therapy, Kyiv, Ukraine

Ovarian tissue cryoconservation in patients with gynecological cancer
Authors :Vorobjova L. Svintitsky V.S. Nespryadko S.V. Goncharuk I.... Vol. 35, No. 2 / Views: 90