Keyword :   neuroblastoma

2546_330The observation of congenital retroperitoneal large size neuroblastoma
Authors :Starchenko I.I. Dyachenko L.V. Prylutskyi О.K. Vynnyk N.I.... Date: 2019-06-27 / Views: 136
Prognostic significance of MDM2 gene expression in childhood neuroblastomaPrognostic significance of MDM2 gene expression in childhood neuroblastoma
Authors :Inomistova M.V. Svergun N.M. Khranovska N.M. Skachkova O.V.... Vol. 37, No. 2 / Views: 937